Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Thông tư 02/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng vào ngày 01/3/2017 quy định cụ thể về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã.

Theo đó Thông tư 02 quy định nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm:

- Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp.

- Thuyết minh:

 • Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; xác định quy mô, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch.
 • Xác định mục tiêu của quy hoạch; tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã (kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp, tiểu thủ công nghiệp…).
 • Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch.
 • Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án:
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường…
  • Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian trên địa bàn xã.
  • Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã.
  • Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội của xã.
  • Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức, phân bố các khu chức năng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất.
  • Đánh giá môi trường chiến lược.
 • Danh mục các bản vẽ, số lượng hồ sơ và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.
 • Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.

- Các văn bản pháp lý có liên quan; Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan