Nội dung hợp đồng dầu khí theo Luật dầu khí sửa đổi 2000

Luật Dầu khí sửa đổi 2000 được ban hành ngày 09/6/2000. Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí 1993. Nổi bật là nội dung sửa đổi về hợp đồng dầu khí.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Dầu khí sửa đổi 2000 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Luật Dầu khí 1993, hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác.

Hợp đồng dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu do Chính phủ Việt Nam ban hành, trong đó có những nội dung chính sau đây:

 • Tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân tham gia ký kết hợp đồng;
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Giới hạn diện tích và tiến độ hoàn trả diện tích hợp đồng;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng;
 • Cam kết về tiến độ công việc và đầu tư tài chính;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;
 • Việc thu hồi vốn đầu tư, xác định lợi nhuận và phân chia lợi nhuận; quyền của nước chủ nhà đối với tài sản cố định sau khi hoàn vốn và sau khi chấm dứt hợp đồng;
 • Điều kiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng; quyền của Tổng công ty dầu khí Việt Nam được tham gia vốn đầu tư;
 • Cam kết đào tạo và ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ Việt Nam;
 • Trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong khi tiến hành hoạt động dầu khí;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng và luật áp dụng.

Ngoài những quy định trong Hợp đồng mẫu, các bên ký kết hợp đồng được thoả thuận các điều khoản khác nhưng không được trái với quy định của Luật Dầu khí 1993 và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Các bên ký kết hợp đồng dầu khí có thể thoả thuận cử một bên tham gia hợp đồng dầu khí làm Người điều hành hoặc thuê Người điều hành hoặc thành lập Công ty điều hành chung theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các bên ký kết hợp đồng dầu khí có thể thoả thuận không áp dụng Hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng ký kết vẫn phải bao gồm các nội dung chính theo quy định trên.

Xem thêm: Luật Dầu khí sửa đổi 2000 có hiệu lực ngày 01/7/2000. 

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan