Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

 Theo đó Thông tư 02 quy định nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm:

- Tên đồ án, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.

- Quan điểm, mục tiêu, động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã.

- Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng.

- Các yêu cầu nghiên cứu đồ án:

  • Phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định tính chất, chức năng; các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã.
  • Tổ chức không gian các khu chức năng công cộng, dịch vụ, nhà ở và chức năng khác.
  • Tổ chức mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.
  • Các yêu cầu khác theo đặc điểm của từng địa phương.

- Danh mục, số lượng hồ sơ, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

- Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan