Nội dung thanh tra an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 20/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

Theo đó, việc thanh tra an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân được thực hiện với 02 nhóm nội dung, đó là thanh tra hoạt động khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa và thanh tra chương trình bảo đảm chất lượng do thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trong phạm vi thẩm quyền. Nội dung thanh tra cụ thể được quy định tại Điều 7 Thông tư 20/2013/TT-BKHCN sau đây:

noi dung thanh tra dia diem an toan nha may dien hat nhan, thong tu 20/2013/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Thanh tra hoạt động khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa:

 • Hoạt động khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa đã được thực hiện đúng như kế hoạch khảo sát, chương trình bảo đảm chất lượng mà tổ chức, cá nhân khảo sát đã gửi Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Việc tuân thủ các quy trình do người khảo sát thiết lập;

 • Trang thiết bị, dụng cụ được sử dụng trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm phù hợp, được kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ theo quy định;

 • Nhân viên thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được các yêu cầu công việc; có các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

 • Việc quản lý mẫu vật, tài liệu tại thực địa được thực hiện đúng theo quy trình và chương trình bảo đảm chất lượng đã được thiết lập;

 • Việc lập và kiểm soát các loại hồ sơ được thực hiện đầy đủ;

 • Việc giám sát đối với các hoạt động khảo sát tại thực địa được triển khai và thực hiện hiệu quả.

Thứ hai: Thanh tra chương trình bảo đảm chất lượng:

 • Chương trình bảo đảm chất lượng trong hoạt động khảo sát và đánh giá địa điểm đã được thiết lập, đáp ứng quy định tại Điều 13 Nghị định 70/2010/NĐ-CP và quy định tại Điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BKHCN;

 • Các quy trình, quy phạm về phương pháp tiến hành, nội dung, khối lượng, chất lượng công việc khảo sát, thu thập, phân tích, minh giải và đánh giá số liệu đối với các yêu cầu bảo đảm an toàn hạt nhân quy định tại Chương III và Chương IV của Thông tư 28/2011/TT-BKHCN được thiết lập và thực hiện đầy đủ;

 • Các quy định quản lý và bảo đảm chất lượng đối với hoạt động khảo sát, đánh giá nhằm xác định các thông số làm cơ sở cho thiết kế hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các bộ phận, hệ thống, cấu trúc liên quan đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân đã được thiết lập và tuân thủ;

 • Việc giám sát đối với các hoạt động khảo sát, thu thập dữ liệu, phân tích, minh giải và đánh giá số liệu, kể cả các hoạt động do nhà thầu thực hiện đã được triển khai, thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Như vậy, trên đây là toàn bộ nội dung cần phải thanh tra an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân thuộc thẩm quyền thanh tra quy định tại Điều 3 Thông tư 20/2013/TT-BKHCN.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 20/2013/TT-BKHCN có hiệu lực từ 21/10/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan