Nội dung và phương thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được hỗ trợ từ Nhà nước với phương thức và nội dung như sau:

Về phương thức:

  • Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Mục 2 Chương IV Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về nội dung:

  • Hỗ trợ một phần kinh phí trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định 844/QĐ-TTg;
  • Hỗ trợ một phần kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 6 Mục III Điều 1 Quyết định 844/QĐ-TTg;
  • Hỗ trợ một phần kinh phí tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Mục III Điều 1 Quyết định 844/QĐ-TTg;
  • Kết nối, giới thiệu đối tác, hỗ trợ thủ tục thông qua các đại diện khoa học và công nghệ, đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài để tiếp cận thị trường nước ngoài theo quy định tại khoản 9 Mục III Điều 1 Quyết định 844/QĐ-TTg.

Xem thêm Thông tư 01/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

121