Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ, 72/2020/NĐ-CP

Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ năm 2020 (hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định về đơn vị Dân quân tự vệ được phân cấp quản lý như sau:

Thứ nhất, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quản lý:

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc doanh nghiệp có tiểu đoàn tự vệ; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn;

- Hải đội dân quân thường trực;

- Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, hải đoàn tự vệ trong thời gian huấn luyện, hoạt động.
Thứ hai, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý:

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

- Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, hải đoàn tự vệ trừ thời gian huấn luyện, hoạt động;

- Đơn vị dân quân thường trực của cấp huyện; đơn vị Dân quân tự vệ do cấp huyện tổ chức trong thời gian huấn luyện, hoạt động.

Thứ ba, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quản lý:

Đơn vị Dân quân tự vệ của cấp mình tổ chức;

- Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp trên tổ chức trừ thời gian huấn luyện, hoạt động.

Thứ tư, Quân chủng Hải quân quản lý:

Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển;

- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân.

Thứ năm, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội quản lý đơn vị tự vệ thuộc quyền.

Xem chi tiết tại: Nghị định 72/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

486

Văn bản liên quan