Pháp nhân là gì?

Pháp nhân là gì?
Thủy Phú
19:30, 10/01/2017

Pháp nhân là gì và tại sao lại phải phân biệt giữa pháp nhân thương mại và phi thương mại?

Pháp nhân là một tổ chức được pháp luật công nhận khi có đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. Pháp nhân có 2 loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

. Các điều kiện để được pháp luật công nhận là pháp nhân được quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • Có cơ cấu tổ chức của pháp nhân theo quy định. (Pháp nhân phải có cơ quan điều hành; Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân; Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.)
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 

Pháp nhân thương mại là gì?

Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Thế nào là pháp nhân phi thương mại?

Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

 

Những văn bản có liên quan:

Bộ luật Dân sự 2015

Luật Doanh nghiệp 2014


319