Phòng, chống thiên tai phải bảo đảm công bằng, minh bạch và bình đẳng giới

Phòng, chống thiên tai phải bảo đảm công bằng, minh bạch và bình đẳng giới
Nguyễn Trinh

Phòng, chống thiên tai là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Để công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả, pháp luật đã quy định một số nguyên tắc cơ bản trong hoạt động này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Luật phòng chống thiên tai 2013, các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai bao gồm:

Một là, phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.

Hai là, phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Ba là, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

 

Bốn là, phòng, chống thiên tai phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới.

Năm là, phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáu là, phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. Các quy định chi tiết về phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai được quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 66/2014/NĐ-CP.

Luật phòng chống thiên tai 2013 chính thức có hiệu lực ngày 01/5/2014.

 

Gởi câu hỏi

324

Văn bản liên quan