Phòng Thi hành án cấp quân khu có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Vừa qua, Thông tư 50/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành sửa đổi bổ sung Quyết định 93/2005/QĐ-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Theo quy định tại Thông tư 50, Phòng Thi hành án cấp quân khu có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  • Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định thuộc thẩm quyền.

  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền.

  • Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

  • Giúp Tư lệnh quân khu và tương đương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý hoạt động thi hành án dân sự; chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu và tương đương.

  • Phối hợp với các cơ quan chức năng của quân khu và tương đương trong việc quản lý cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của Phòng Thi hành án cấp quân khu theo hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

  • Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.

  • Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác được Tư lệnh quân khu và tương đương hoặc cấp có thẩm quyền giao.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 50/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan