Quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động hành nghề luật sư

Ngày 10/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động hành nghề luật sư như: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Phí thẩm định điều kiện hành nghề đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài.

Thông tư có nhiều thay đổi về mức thu, bổ sung thêm các loại phí, lệ phí về hành nghề luật sư so với quy định cũ như:

- Về phí và lệ phí đối với luật sư, có lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (100 nghìn đồng/lần); Phí thẩm định điều kiện hành nghề luật sư (800 nghìn đồng).

- Thông tư 220/2016 đã bãi bỏ các loại lệ phí đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, thay vào đó là các loại phí sau:

+ Đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có Phí thẩm định điều kiện hành nghề (20 triệu đồng); trường hợp thay đổi điều kiện hành nghề là 4 triệu đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài là 5 triệu đồng; Phí thay đổi nội dung hoạt động là 3 triệu đồng.

+ Phí thẩm định điều kiện hành nghề, thay đổi điều kiện hành nghề của chi nhánh công ty luật nước ngoài: 1.000.000 đồng. Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài là 600 nghìn, trường hợp thay đổi nội dung hoạt động là 400 nghìn đồng/lần.

+ Phí thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài là 5 triệu đồng; trường hợp gia hạn là 3 triệu đồng. Trong khi đó, quy định cũ tại Thông tư 02/2012/TT-BTC là Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư nước ngoài (2 triệu) và lệ phí gia hạn hành nghề luật sư nước ngoài (1 triệu đồng).

Thông tư cũng nêu rõ người nộp phí, lệ phí bao gồm:

+ Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư.

+ Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Chi nhánh của công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi Giấy phép hành nghề; cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động.

+ Luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề hoặc gia hạn hành nghề tại Việt Nam;

Việc thu phí, lệ phí về hành nghề luật sư thuộc thẩm quyền của Cục Bổ trợ tư pháp trực thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành.

Thông tư 220/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 02/2012/TT-BTC.
và Thông tư 118/2015 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan