Quỹ Bảo hộ công dân phải tổ chức công tác kế toán như thế nào?

Ngày 08/7/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

cong tac ke toan quy bao ho cong dan va phap nhan VN o nguoc ngoai, Thong tu 92/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ Bảo hộ công dân) do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 phải tổ chức công tác kế toán, hạch toán theo quy định tại quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”; theo quy định quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các quy định của Quỹ.

Cụ thể được quy định tại Thông tư 92/2013/TT-BTC như sau:

  • Quỹ thực hiện hạch toán riêng phần hoạt động nghiệp vụ chi cho hoạt động quản lý của Quỹ.

  • Quỹ tổ chức hạch toán riêng để theo dõi các khoản đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ thông qua cơ quan đại diện ở nước ngoài.

  • Đồng tiền hạch toán: Hạch toán, quyết toán bằng tiền đồng Việt Nam.

  • Trường hợp sử dụng bằng ngoại tệ: Bộ Tài chính cấp trực tiếp bằng ngoại tệ thì áp dụng tỷ giá hạch toán - kế toán của Bộ Tài chính công bố hàng tháng. Trường hợp mua ngoại tệ tại ngân hàng thì thực hiện tỷ giá quy đổi ngoại tệ theo chứng từ ngân hàng tại thời điểm mua ngoại tệ.

  • Giám đốc Quỹ và Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm về việc chi tiêu theo đúng chính sách, chế độ và quy định tại Thông tư này.

  • Quỹ Bảo hộ công dân chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về kiểm tra, thanh tra các hoạt động tài chính của Quỹ.

Xem chi tiết tại Thông tư 92/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan