Quy định mới về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước

11:57, 12/02/2019

Nghị định 10/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP.

Theo Nghị định 10/2019/NĐ-CP, tùy vào từng trường hợp cụ thể thì sẽ phân định cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước sao cho phù hợp, chi tiết như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ UBND cấp tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các đối tượng sau đây:

  • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
  • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

3. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019. 

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

110