Quy định mới về đồng tiền cho vay đầu tư ra nước ngoài

Thông tư 36/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Cụ thể, đồng tiền cho vay, trả nợ khi vay đầu tư ra nước ngoài được Thông tư 36 quy định như sau:

  • TCTD và khách hàng thỏa thuận về đồng tiền cho vay phù hợp với quy định pháp luật.
  • Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vốn vay đầu tư ra nước ngoài phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cụ thể:

  • TCTD có quyền và nghĩa vụ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.
  • TCTD có quyền yêu cầu khách hàng báo cáo kết quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn vay hoặc cung cấp các tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay.
  • Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay và trả nợ theo đúng nội dung trong thỏa thuận vay vốn; báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của TCTD.

Xem các quy định khác tại Thông tư 36/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

90