Quy định mới về việc cấp lại GCN tổ chức giám định quyền tác giả

Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo như Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL, việc cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như sau:

  • Chỉ cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi về thông tin.

  • Tổ chức giám định có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ gồm:
    • Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định;
    • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.
    • Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị hư hỏng. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh sự thay đổi đó và nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.
  • Thời hạn cấp lại là 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

Xem các quy định khác tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/02/2019. 

- Thanh Lâm -

 

 

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan