Quy định về cắm mốc giới đối với quy hoạch chi tiết

Ngày 15/3/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định cụ thể về việc cắm mốc giới đối với quy hoạch chi tiết.

Theo đó Thông tư 10 quy định các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm:

  • Mốc tim đường các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
  • Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch. Trên thân mốc chỉ giới đường đỏ phải thể hiện rõ các thông số quy định về chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng;
  • Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

Bên cạnh đó Thông tư 10 còn quy định các mốc giới cắm ngoài thực địa đối với đồ án quy hoạch phân khu bao gồm:

  • Mốc tim đường các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
  • Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
  • Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 30/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan