Quy định về chuyển nhượng hợp đồng dầu khí

Luật dầu khí sửa đổi 2008 được ban hành ngày 03/6/2008. Một trong những nội dung cơ bản tại Luật này là quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuyển nhượng hợp đồng dầu khí tại Luật Dầu khí 1993.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 11 Điều 11 Luật dầu khí sửa đổi 2008 sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật Dầu khí 1993, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí của các bên tham gia hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Bên nhận chuyển nhượng cam kết thực hiện các nội dung của hợp đồng dầu khí đã được bên chuyển nhượng ký kết;
  • Bảo đảm các điều kiện về chuyển nhượng vốn, dự án theo quy định của pháp Luật về đầu tư.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quyền ưu tiên mua lại một phần hoặc toàn bộ hợp đồng dầu khí được chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp Luật về thuế, phí và lệ phí.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật dầu khí sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009. 

 

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan