Quy định về đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp và có hiệu lực ngày 01/9/2020.

đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, Thông tư 66/2020/TT-BTC

Quy định về đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Điều 21 Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC quy định về việc đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ áp dụng trong Doanh nghiệp như sau:

  • Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ duy trì một chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng bao gồm tất cả các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ.

  • Chương trình sẽ bao gồm đánh giá về tính tuân thủ của bộ phận kiểm toán nội bộ với các quy định và chuẩn mực kiểm toán nội bộ; đánh giá việc tuân thủ Quy tắc đạo đức của người làm công tác kiểm toán nội bộ. Chương trình cũng đánh giá hiệu quả và hiệu suất của bộ phận kiểm toán nội bộ và xác định các cơ hội để cải thiện.

  • Đánh giá lại hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện vào cuối cuộc kiểm toán và tự đánh giá lại hàng năm về tổng thể hoạt động kiểm toán nội bộ do chính bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ. Trong trường hợp cần thiết, có thể thuê doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện đánh giá độc lập bên ngoài ít nhất bao nhiêu năm một lần (ví dụ 5 năm một lần).

  • Người phụ trách kiểm toán nội bộ sẽ báo cáo với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty đồng thời gửi đến Ủy ban kiểm toán (hoặc một cơ quan/bộ phận trực thuộc được ủy quyền (nếu có)) về chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng của bộ phận kiểm toán nội bộ, bao gồm kết quả đánh giá nội bộ hàng năm và đánh giá bên ngoài (nếu có).

Chi tiết xem tại Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Ty Na 

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan