Quy định về đánh dấu mẫu vật từ ngày 01/01/2019

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Theo đó việc đánh dấu mẫu vật được Thông tư 27 quy định như sau:

  • Mẫu vật của các loài thuộc các Phụ lục CITES đã có quy định đánh dấu thì thực hiện theo quy định của CITES.

  • Việc đánh dấu có thể thực hiện bằng tem, mã số, mã vạch, mã QR, chip điện tử, vòng, khuyên hoặc vật liệu khác (sau đây gọi chung là nhãn đánh dấu) có chứa đựng thông tin để truy xuất nguồn gốc.

  • Chủ mẫu vật tự quyết định chất liệu, kích thước, hình thức của nhãn đánh dấu, phù hợp với tính chất, chủng loại của mẫu vật và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

  • Nhãn đánh dấu được gắn trực tiếp lên mẫu vật, bảo đảm có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường hoặc thiết bị đọc.

  • Sau khi hoàn thành đánh dấu mẫu vật, trong thời hạn 01 ngày làm việc, chủ lâm sản ghi đủ các thông tin đánh dấu vào sổ theo dõi đánh dấu mẫu vật bằng sổ giấy hoặc sổ điện tử và chịu trách nhiệm về tính trung thực, rõ ràng, chính xác của nhãn đánh dấu.

Xem chi tiết Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

694

Văn bản liên quan