Quy định về hình thức, tổ chức và quản lý đào tạo bổ sung ngành y tế

Vừa qua, Thông tư 42/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Cụ thể, việc tổ chức, quản lý và hình thức đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được thực hiện như sau:

  • Hình thức đào tạo: tập trung tại cơ sở đào tạo.

  • Cơ sở đào tạo tổ chức quản lý và triển khai đào tạo bổ sung của từng ngành theo chương trình được xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 42.

  • Tổ chức kiểm tra, đánh giá các môn học/học phần trong chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ và tài liệu liên quan của các khóa đào tạo tại đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  • Quản lý việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung theo quy định cấp phát văn bằng chứng chỉ hiện hành.

  • Quản lý người học theo quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chỉ tiêu đào tạo bổ sung tại Thông tư 42/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

222

Văn bản liên quan