Quy định về phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Theo quy định hiện hành, người dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nếu không đồng ý với kết quả xét thăng hạng được niêm yết công khai thì có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Điều 13 Chương II Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét thăng hạng, người dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo, phải tổ chức chấm phúc khảo. Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng quyết định thành lập Ban phúc khảo, không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra sát hạch. Ban phúc khảo thực hiện nhiệm vụ thẩm định, chấm điểm hồ sơ và kiểm tra, sát hạch bằng hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm.

Trường hợp kết quả phúc khảo có sự chênh lệch so với kết quả lần đầu, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng cho đối thoại trực tiếp giữa người tham gia thẩm định, chấm điểm hồ sơ, kiểm tra sát hạch lần đầu và người tham gia chấm phúc khảo (có ghi biên bản) để xem xét, quyết định kết quả phúc khảo. Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức của kỳ xét thăng hạng. Hội đồng xét thăng hạng viên chức thông báo cho người có đơn đề nghị phúc khảo.

Lưu ý:

- Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).

- Không chấp nhận giải quyết phúc khảo các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

519

Văn bản liên quan