Quy định về quản lý phí, lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản

Thông tư 118/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Theo đó, các tổ chức thu phí, lệ phí phải thực hiện các quy định về quản lý phí, lệ phí theo Thông tư 118, cụ thể như sau:

1. Đối với tổ chức thu phí:

  • Tổ chức quản lý cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập: Trích 90% số tiền phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản để chi cho các nội dung tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
  • Tổ chức quản lý cảng cá là doanh nghiệp: Tiền phí thu được là doanh thu của Tổ chức quản lý cảng cá, được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí và phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối với tổ chức thu lệ phí:

  • Nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.

Xem thêm tại Thông tư 118/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

71