Quy định về vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập quy hoạch và vốn thực hiện dự án

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành ngày 15/6/2018. Đáng chú ý tại Luật này là nội dung sửa đổi về vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập quy hoạch và vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được quy định trước đó tại Luật Đầu tư công 2014.

Theo Khoản 11 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 sửa đổi, bổ sung Điều 57 Luật Đầu tư công 2014, các quy định về vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập quy hoạch và vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm như sau:

- Vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí để:

  • Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án;
  • Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

- Vốn lập quy hoạch được bố trí để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Vốn thực hiện dự án được bố trí để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án hoặc hạng mục của dự án và tổ chức thi công cho các dự án đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn, dự án dự kiến hoàn thành, dự án đang thực hiện, dự án khởi công mới.

- Việc cân đối vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập quy hoạch và vốn thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực 01/01/2019. 

Gởi câu hỏi

2,230

Văn bản liên quan