Quy định về xác định các chi phí khác được bồi thường

Nghị định 68/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 15/5/2018. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, tiêu biểu là nội dung hướng dẫn về cách xác định chi phí khác được bồi thường quy định tại Điều 28 của Luật.

Cụ thể, theo Điều 12 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, việc xác định chi phí khác được bồi thường được quy định cụ thể như sau:

- Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật được bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hoặc yêu cầu bồi thường tại một trong các cơ quan sau đây:

  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;
  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo;
  • Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng;
  • Cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định của Luật.

- Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật được xác định theo số lần và khoảng thời gian giữa các lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và yêu cầu bồi thường tại các cơ quan nêu trên theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và yêu cầu bồi thường thực tế được xác định như sau:

  • Số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng, yêu cầu bồi thường và tham gia theo đề nghị của một trong các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này để giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết vụ án, giải quyết bồi thường tương ứng với quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
  • Số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và yêu cầu bồi thường thực tế để có được quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan đó không thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết.

Chi phí thuê phòng nghỉ quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật được xác định tương ứng với số ngày làm việc thực tế giữa người yêu cầu bồi thường với một trong các cơ quan nêu trên và 01 ngày thuê phòng nghỉ trước (nếu có) và 01 ngày thuê phòng nghỉ sau (nếu có).

Xem thêm tại: Nghị định 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. 

Gởi câu hỏi

438

Văn bản liên quan