Quy định về xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Quỹ chuyên trách - Dự thảo

Quy định về xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Quỹ chuyên trách - Dự thảo
Thu Hiền
17:05, 24/08/2018

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo này là quy định về xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vừa và nhỏ.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng; trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 và khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 10 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, quỹ tiền lương, thù lao, chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu chênh lệch thu chi tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư. Trường hợp Quỹ bảo đảm đủ các điều kiện: bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; nộp thuế và các khoản nộp ngân sách, trích quỹ dự phòng tài chính theo đúng quy định của pháp luật; năng suất lao động bình quân không giảm và chênh lệch thu chi cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý Quỹ chuyên trách được xác định như sau:

TLbqkh= TLcb + TLcb x Hln

Trong đó:

- TLbqkh : Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý Quỹ chuyên trách;

- TLcb : Mức lương cơ bản của người quản lý Quỹ chuyên trách được xác định theo khoản 1 Điều 10 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

- Hln: Hệ số lương tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với mức chênh lệch thu chi như sau: mức chênh lệch dưới 03 tỷ thì Hln được tính tối đa bằng 0,3; mức chênh lệch từ 03 tỷ đến dưới 30 tỷ thì Hlnđược tính tối đa bằng 0,5; mức chênh lệch từ 30 đến dưới 60 tỷ thì Hln được tính tối đa bằng 0,7; mức chênh lệch từ 60 tỷ trở lên thì Hln được tính tối đa bằng 1,0.

Ngoài ra, khi xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Quỹ, Quỹ phải loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí theo quy định tại Điều 5 Dự thảo Thông tư .

 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

373