Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có tư cách pháp nhân

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân như sau:

  • Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

  • Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  • Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

  • Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

67