Quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa

Đây là nội dung cơ bản được đề cập tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được ban hành ngày 22/12/2017.

Cụ thể, theo nội dung tại Điều 9 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa được quy định như sau:

1. Quy trình biên soạn sách giáo khoa

  • Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đăng ký và nộp bản thảo sách giáo khoa đến nhà xuất bản đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT;
  • Nhà xuất bản tổ chức biên tập, hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa; phối hợp với tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa;
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa theo quy định tại Chương IV Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT;
  • Nhà xuất bản có sách giáo khoa được thẩm định phối hợp với tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa sau thẩm định;
  • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa.

2. Quy trình chỉnh sửa sách giáo khoa

  • Trong quá trình sử dụng, sách giáo khoa có thể được chỉnh sửa;
  • Quy trình chỉnh sửa sách giáo khoa thực hiện như quy trình biên soạn sách giáo khoa được quy định ở trên trừ quy định về thực nghiệm sách giáo khoa. Trường hợp phải tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa chỉnh sửa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/2/2018. 

Gởi câu hỏi

369

Văn bản liên quan