Quy trình lồng ghép ND phòng chống thiên tai vào phát triển KT-XH

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội.

Theo đó, việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội được thực hiện theo quy trinh sau đây:

  • Rà soát, đánh giá việc thực hiện nội dung phòng, chống thiên tai trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn trước.

  • Phân tích tình trạng và khả năng chống chịu thiên tai của các đối tượng dễ bị tổn thương trong tương lai về kinh tế, xã hội và môi trường.

  • Xác định các nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến thiệt hại của từng lĩnh vực (kinh tế, xã hội và môi trường).

  • Xác định các giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra.

  • Giám sát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép.

Xem chi tiết các bước thực hiện tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan