Quy trình thực hiện mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung

Nội dung này được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó Thông tư 35 quy định việc mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung được thực hiện theo quy trình sau đây:

 • Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản.

 • Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung.

 • Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 • Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung.

 • Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.

 • Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

 • Thanh toán, bàn giao, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản.

 • Bảo hành, bảo trì tài sản.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/4/2016.

-Thảo Uyên-

 

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan