Quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập DN 100% vốn NN

12:11, 12/02/2019

Chính phủ mới đây ký ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp, bao gồm Đề án thành lập doanh nghiệp và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện các quyền, trách nhiệm sau đây:

  • Quyết định thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  • Đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ đề nghị đầu tư vốn và thực hiện cấp vốn cho doanh nghiệp.

  • Ban hành điều lệ, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xem các quy định khác tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

55