Quyền của người biểu diễn

Ngày 23/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009. Đáng chú ý trong Nghị định này là quy định về quyền của người biểu diễn.

Theo đó, quyền của người biểu diễn được Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định bao gồm:

  • Quyền sao chép trực tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình là quyền của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra các bản sao khác từ bản ghi âm, ghi hình đó.
  • Quyền sao chép gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình là quyền của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra các bản sao khác không từ bản ghi âm, ghi hình đó như việc sao chép từ chương trình phát sóng, mạng thông tin điện tử, viễn thông và các hình thức tương tự khác.

  • Quyền truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình là quyền của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc phổ biến cuộc biểu diễn chưa được định hình đến công chúng bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào ngoài phát sóng.

Xem thêm Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan