Quyền lợi được hưởng khi được tặng giải thưởng về công trình xây dựng

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 10/3/2016 quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Theo đó Thông tư 04 quy định tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được ưu tiên trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

  • Hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công xây dựng được cộng Điểm cho phần tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm Điểm hoặc ưu tiên mức độ đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt hoặc không đạt. Giải thưởng làm căn cứ để ưu tiên trong xét thầu là giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian không quá 3 năm tính đến thời Điểm đăng ký tham gia dự thầu công trình hoặc gói thầu tương tự về loại và cấp công trình;

  • Nhà thầu thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình được Chủ đầu tư vận dụng để xem xét, ưu tiên lựa chọn nhà thầu khi đăng ký tham gia dự thầu công trình hoặc gói thầu tương tự về loại và cấp công trình.

Bên cạnh đó các tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng còn được hưởng những quyền lợi sau:

  • Được xem xét thưởng hợp đồng theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng với chủ đầu tư.

  • Được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải thông tin trên các Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Xây dựng các địa phương để làm cơ sở đánh giá năng lực trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

  • Được nhận giải thưởng và tôn vinh tại lễ trao giải thưởng.

  • Được quyền sử dụng khai thác thương mại biểu trưng của giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.

  • Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

  • Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan