Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia
Kim Linh

Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Vậy công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia?

 

Theo quy định tại Điều 17 Luật An ninh Quốc gia 2004, trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, công dân có các quyền và nghĩa vụ sau:

Một là, tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hai là, tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ba là, phát hiện, kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.

Bốn là, phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất.

Năm là, thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Sáu là, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật An ninh Quốc gia 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2005. 

Gởi câu hỏi

1,554

Văn bản liên quan