Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu theo Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Luật Dầu khí sửa đổi 2000 được thông qua ngày 09/6/2000 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2000.

Theo đó, Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Dầu khí 1993. Điển hình là nội dung sửa đổi, bổ sung về các quyền và nghĩa vụ của nhà thầu. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 12 Luật Dầu khí sửa đổi 2000, nhà thầu có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền của nhà thầu

 • Được hưởng những ưu đãi và những bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Được sử dụng các mẫu vật, số liệu, thông tin thu được để tiến hành các hoạt động dầu khí;
 • Được tuyển dụng người lao động để thực hiện các công việc của hợp đồng dầu khí trên cơ sở ưu tiên tuyển dụng người lao động Việt Nam;
 • Được thuê Nhà thầu phụ theo quy định của Luật này và phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế;
 • Được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 34 của Luật này;
 • Được quyền sở hữu phần dầu khí của mình sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;
 • Được xuất khẩu phần dầu khí của mình theo thoả thuận trong hợp đồng dầu khí mà không cần xin giấy phép xuất khẩu;
 • Được thu hồi vốn đầu tư theo thoả thuận trong hợp đồng dầu khí.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài được mở tài khoản tại Việt Nam và nước ngoài; được chuyển thu nhập từ việc bán dầu khí thuộc phần thu hồi chi phí, lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp khác thu được trong quá trình hoạt động dầu khí ra nước ngoài.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại để đáp ứng cho các giao dịch vãng lai và các giao dịch được phép khác theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; được bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với các dự án quan trọng.

2. Nghĩa vụ của nhà thầu

Nhà thầu có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện các cam kết ghi trong hợp đồng dầu khí;
 • Nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Chuyển giao công nghệ; đào tạo, sử dụng cán bộ, công nhân Việt Nam và bảo đảm quyền lợi của người lao động;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong hoạt động dầu khí;
 • Báo cáo hoạt động dầu khí với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và Tổng công ty dầu khí ViệtNam;
 • Cung cấp các tài liệu cần thiết cho đoàn thanh tra;
 • Thu dọn các công trình, thiết bị, phương tiện sau khi kết thúc hoạt động dầu khí theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
 • Bán tại thị trường ViệtNam một phần dầu thô thuộc quyền sở hữu của mình theo giá cạnh tranh quốc tế khi Chính phủ Việt Nam yêu cầu và bán khí thiên nhiên trên cơ sở thoả thuận tại các dự án phát triển, khai thác khí.

Xem thêm: Luật Dầu khí sửa đổi 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Dầu khí 1993.  

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan