Sẽ khấu trừ tiền lương nếu không trả tiền thuê nhà công vụ

Đây là một trong những nội dung cần lưu ý được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ được Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2015.

Cụ thể, Thông tư 09/2015/TT-BXD quy định về việc khấu trừ tiền lương người thuê nhà công vụ như sau:

  • Người thuê nhà ở công vụ ký kết hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành và trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ theo đúng số tiền và thời hạn đã ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

  • Trong trường hợp người thuê nhà ở công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ khấu trừ tiền lương của người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ.

Xem chi tiết về khấu trừ tiền lương của người thuê nhà công vụ tại Thông tư 09/2015/TT-BXD có hiệu lực ngày 16/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan