Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là bao nhiêu?

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP, số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 72/2020/NĐ-CP

Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là bao nhiêu? (hình minh họa)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp nói trên bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.

Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm không quá 02 Phó Chỉ huy trưởng theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Xem thêm các quy định liên quan tại: Nghị định 72/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2020.

Thu Ba


 

Gởi câu hỏi

265

Văn bản liên quan