Sửa đổi ĐK đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 123/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 17/9/2018. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là quy định sửa đổi điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật được quy định trước đó tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 66/2016/NĐ-CP, tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

2. Người lao động có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành về bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và đã được tập huấn về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

3. Có phương tiện, thiết bị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP.

4. Đối với tổ chức khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật phải có phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì phải có hợp đồng với phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Nghị định 123/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP. 

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan