Sửa đối đối tượng bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Ngày 10/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Nếu như tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số thì trong Nghị định 48/2018/NĐ-CP đã có một số điều chỉnh như sau:

Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số theo quy định bao gồm:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,
 • Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe,
 • Doanh nghiệp tái bảo hiểm,
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm,
 • Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài,
 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài,
 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài,
 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài,
 • Đại lý bảo hiểm là tổ chức,
 • Doanh nghiệp kinh doanh xổ số,
 • Dại lý xổ số là tổ chức và các tổ chức khác có liên quan.

Xem thêm quy định có liên quan tại Nghị định 48/2018/NĐ-CP có hiệu  lực từ ngày 10/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan