Sửa đổi quy định về chữ ký hiệu biển số xe quân sự

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư 172 đã sửa đổi, bổ sung quy định về chữ ký hiệu biển số xe quân sự, cụ thể quy định mới như sau:

Chữ ký hiệu biển số đăng ký được quy định riêng cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp thành lập mới cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo cơ quan chức năng đăng ký bổ sung theo quy định, bảo đảm thống nhất, chính quy.

Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến biển số xe quân sự được pháp luật quy định như sau:

  • Thu hồi biển số đăng ký đối với các trường hợp: Biển số bị hỏng, xe loại khỏi biên chế, xe điều động giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp biển số đăng ký bị mất, không thu hồi được, thủ trưởng cơ quan kỹ thuật đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
  • Khi biển số đăng ký bị mất, hỏng: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý phải chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo cơ quan xe - máy cấp trên để đề nghị Cục Xe - Máy xem xét cấp lại, cấp đổi.

Xem chi tiết tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan