Thẩm quyền chấp thuận đầu tư các dự án khu đô thị mới tại Cần Thơ

Nghị định 103/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 07/8/2018 quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Một trong số những điểm đáng chú ý trong Nghị định này là quy định về thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới, theo đó:

  • Chính phủ ủy quyền cho UBND thành phố Cần Thơ quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô từ 100 ha đến dưới 200 ha và đảm bảo các dự án đầu tư đó phải phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  • UBND thành phố thống nhất ý kiến với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quyết định chấp thuận đầu tư.

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 103/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-TTg về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Cần Thơ. 

- Thảo Uyên -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan