Thành viên của Hội đồng Giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Ngày 28/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, thành viên của các Hội đồng Giáo sư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  • Thành viên các Hội đồng Giáo sư là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục đại học; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

  • Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều này hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng Giáo sư quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Cũng theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Hội đồng Giáo sư làm việc theo nguyên tắc sau:

  • Thực hiện theo Điều 18 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

  • Trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ để quyết nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng Giáo sư.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan