Thay đổi cách thức phân loại công trình dầu khí

Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Theo đó, Nghị định 25/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc phân loại công trình dầu khí, cụ thể như sau:

 • Phân cấp đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí: Đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép bao gồm:
  • Đường ống vận chuyển khí cấp 1: Từ 7 bar đến nhỏ hơn 19 bar;
  • Đường ống vận chuyển khí cấp 2: Từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar;
  • Đường ống vận chuyển khí cấp 3: Bằng hoặc lớn hơn 60 bar.
 • Phân loại các trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí.

Trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí được phân theo áp suất vận hành tối đa cho phép theo các cấp sau:

Trạm cấp 1: Nhỏ hơn 19 bar;

Trạm cấp 2: Từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar;

Trạm cấp 3: Bằng hoặc lớn hơn 60 bar.

 • Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất bao gồm:
  • Kho cấp 1: trên 10.000 m3
  • Kho cấp 2: từ 5.000 m3 đến 10.000 m3
  • Kho cấp 3: nhỏ hơn 5.000 m3

Nghị định 25/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

88