Thời gian thực tế làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi

Ngày 01/8/2018 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian thực tế làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi.

Theo đó, thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi được Thông tư 07 quy định như sau:

  • Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có).

  • Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (kể cả thời gian người lao động đi nghĩa vụ quân sự), doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư 100% vốn điều lệ khác trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc trước khi về làm việc tại doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có).

  • Lưu ý, thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi  không bao gồm thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động , thời gian nghỉ việc không hưởng lương 

  • Thời gian để tính mua cổ phần với giá ưu đãi đối  là thời gian thực tế đã nhận khoán (cộng dồn) theo hợp đồng nhận khoán ổn định lâu dài với doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

  • Thời gian để tính mua cổ phần với giá ưu đãi được tính theo năm (đủ 12 tháng). Nếu thời gian để tính mua cổ phần với giá ưu đãi có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 06 tháng thì không tính, từ đủ 06 tháng trở lên tính tròn là 01 năm.

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

299

Văn bản liên quan