Thời hạn cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành trong thời hạn sau đây:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc các quyết định có liên quan, cơ quan phải cung cấp thông tin cho người hoặc bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin của cơ quan mình.

  • Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn, thời gian cung cấp thông tin  được kéo dài hơn nhưng không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  • Trường hợp thu tiền phạt tại chỗ hoặc xử phạt trên biển, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người hoặc bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin của cơ quan mình trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nộp tiền phạt đã thu được tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại.

Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan