Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định

Ngày 14/5/2018 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định cụ thể về việc sử dụng và thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định.

Việc sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định được Thông tư 29 quy định như sau:

  • Giấy chứng nhận cấp cho tổng thành, thiết bị, linh kiện được sử dụng làm căn cứ cho phép lắp ráp trên phương tiện;
  • Giấy chứng nhận cấp cho phương tiện được sử dụng làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, thủ tục đăng ký và lưu hành phương tiện;
  • Tem kiểm định dán trên phương tiện, vị trí dán được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định được tính như sau:

  • Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm tra quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 29
  • Giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ mất hiệu lực khi Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận thông số kỹ thuật thực tế của phương tiện không phù hợp với thông số kỹ thuật trên giấy chứng nhận hoặc phương tiện bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

258