Thông tin cơ bản về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên CSDL

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo như Nghị định 20/2016/NĐ-CP, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải bao gồm các nội dung sau đây:

  • Họ và tên người vi phạm; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu; giới tính;

  • Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  • Hành vi vi phạm;

  • Biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng;

  • Thời hạn áp dụng;

  • Hoãn, miễn; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  • Thời Điểm chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  • Cơ quan hoặc cơ quan của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  • Khiếu nại, khởi kiện, kiến nghị, kháng nghị Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Xem thêm tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan