Thông tin nào được nhập mới vào CSDL về xử lý vi phạm hành chính?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, những thông tin sau đây được nhập mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính:

  • Thông tin về: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Số, ngày, tháng, năm ban hành: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

  • Hành vi vi phạm; biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng; thời hạn áp dụng;

  • Lý do áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; thời hạn áp dụng, ngày thi hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Tên tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chức danh của người ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan