Thông tin về tình hình thi hành án hình sự trong CSDL gồm những gì?

Đây là nội dung đáng quan tâm tại Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm:

Thông tin về tình hình thi hành án hình sự trong CSDL, 59/2020/NĐ-CP

Thông tin về tình hình thi hành án hình sự trong CSDL  (Hình minh họa)

- Số liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Tình hình, kết quả thi hành án hình sự đối với người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Tình hình về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ công tác thi hành án hình sự.

Ngoài ra, thông tin cơ bản về người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm:

- Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án hình sự;

- Lý lịch người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Tóm tắt quá trình phạm tội;

- Tiền án;

- Tiền sự;

- Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự;

- Diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; tha tù trước thời hạn có điều kiện, hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; buộc chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; hoãn, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấm dứt trước thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; giải quyết trường hợp người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bỏ trốn hoặc chết; kết quả chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Nơi về cư trú, làm việc của người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp sau khi chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp.

Về thông tin cơ bản về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm:

- Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án hình sự;

- Thông tin về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Tóm tắt quá trình phạm tội;

- Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự;

- Diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm cưỡng chế thi hành án, chuyển giao nghĩa vụ thi hành án; kết quả chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

Về các hình thức thu thập, cập nhật thông tin:

- Báo cáo định kỳ, báo cáo vụ việc, báo cáo chuyên đề về thi hành án hình sự và các số liệu thống kê theo mẫu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Hồ sơ người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Các cơ sở dữ liệu có liên quan;

- Các hình thức khác.

Xem thêm quy định liên quan tại: Nghị định 59/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan