Thông tư 01/2020/TT-BNG: Lãnh sự danh dự có nhiệm kỳ 03 năm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNG quy định về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

nhiem ky lanh su danh du, Thong tu 01/2020/TT-BNG

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm với nhiệm kỳ 03 (ba) năm theo đề nghị của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự. 

Khi kết thúc nhiệm kỳ, Lãnh sự danh dự có thể được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm lại theo đề nghị của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự. 

Thông tư 01/2020/TT-BNG quy định trong thời gian làm Lãnh sự danh dự, Lãnh sự danh dự có thể thực hiện các hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của cá nhân. Các hoạt động này không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh sự danh dự. Lãnh sự danh dự không được sử dụng danh nghĩa Lãnh sự danh dự vào các hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của mình. 

Lãnh sự danh dự chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho Cục trưởng Cục Lãnh sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Lãnh sự danh dự. 

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BNG có hiệu lực từ 23/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan