Thông tư 16: Xác định chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư PPP

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

xac dinh chi phi quan ly du an dau tu PPP, Thong tu 16/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, chi phí quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định bằng dự toán phù hợp với nhiệm vụ quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan. 

Cụ thể hơn, chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 16/2019/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án. Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án trái dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 16 và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

Chú ý, chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư xác định theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,7.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan