Thông tư 27: Ban hành biểu mẫu thống kê y tế tuyến tỉnh, huyện, xã

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Y tế đề cập tại Thông tư 27/2014/TT-BYT quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tỉnh, huyện và xã.

Theo đó, từ 01/10/2014, hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BYT, bao gồm:

bieu mau, y te

  • Sổ ghi chép hoạt động cung cấp dịch vụ y tế và quản lý sức khỏe của cơ sở y tế xã, phường, thị trấn gồm: 12 mẫu sổ và 01 phiếu (Phụ lục 1);

  • Biểu mẫu báo cáo thống kê y tế của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) gồm: 10 biểu (Phụ lục 2).

  • Biểu mẫu báo cáo thống kê của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) gồm: 16 biểu (Phụ lục 3).

  • Biểu mẫu báo cáo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) gồm: 18 biểu (Phụ lục 4).

Ngoài ra, Thông tư 27/2014/TT-BYT quy định Sở Y tế có trách nhiệm giao cho một đơn vị y tế huyện làm đầu mối thực hiện chế độ báo cáo thống kê về toàn bộ hoạt động y tế trong phạm vi huyện.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép biểu mẫu, phương pháp thu thập, tổng hợp báo cáo để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm quy định khác tại: Thông tư 27/2014/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan